Hjemmehørende-begrepet i skatteloven § 2-2

Av: Advokat Petter Dragvold

Lovgiver har i de senere år innført bestemmelser for å sikre beskatning av skatteposisjoner ved utflytting, noe som er forståelig grunnet internasjonaliseringen av næringslivet og trusselen mot det norske skattefundamentet. Det er derfor underlig at
det mest sentrale spørsmålet, nemlig når et aksjeselskap er hjemmehørende i Norge, ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet. Det hadde vært naturlig i og med at det er en viss usikkerhet vedrørende vurderingskriteriene, ikke minst grunnet uttalelser fra Finansdepartementet. Den teknologiske utviklingen og endringen i kommentarene til mønsteravtalen bidrar også til at det bør skje en evaluering av skattelovens § 2-2. Artikkelen drøfter innholdet i hjemmehørende-begrepet og fokuserer på særlig aktuelle problemstillinger knyttet til kriteriene for når et selskap er hjemmehørende i Norge. Sentralt i drøftelsen står Rt 2002 s 1144, som etter forfatterens syn i stor grad oppklarer den usikkerhet som er skapt av Finansdepartementets uttalelser.

Last ned artikkelen her (pdf) 


Norsk skatt - Internasjonal skatt