Forslag om begrensning av rentefradrag i konsern

11. april la Finansdepartementet frem en høring om å begrense fradrag for gjeldsrenter når långiver og låntaker er nærstående (i samme konsern).

Finansdepartementet ønsker med dette å redusere flernasjonale konsern sin mulighet til å plassere for høy andel av konsernets gjeld i selskaper i land med relativt høye skattesatser og vid mulighet for skattefradrag for gjeldsrenter.  

Forslaget innebærer at det settes en øvre grense for fradrag for konserninterne rentekostnader på 25 % av en særskilt fastsatt resultatstørrelse. Denne resultatstørrelsen er i praksis en skattemessig EBITDA fastsatt basert på regnskapsmessige størrelser.

Dersom forslaget vedtas vil dette kunne ha store konsekvenser for multinasjonale konsern sin finansieringsstruktur og internprisingsløsninger. Mange vil være tvunget til å endre finansieringsstruktur for å unngå å miste dagens rentefradrag.  

Kontaktperson: Cecilie Dahle Nedrelid 


Norsk skatt - Internasjonal skatt - Internprising (Transfer Pricing)