Norrønadommen – en innskjerping av vedlikeholdsbegrepet?

Artikkel av advokat Petter Dragvold

Artikkelen behandler en høyesterettsdom vedrørende vedlikeholdsbegrepet. Drøftelsen av dommen viser at reglene både blir vanskelig å praktisere og vil være skadelig for eiendomsbransjen.

"Den 25. august 2016 avsa Høyesterett dom vedørende fradragsretten for vedlikehold etter skatteloven § 6-11, ref. HR-2016-1801-A. Spørsmålene i saken dreide seg om fradragsrett for kostnader til rivning av et storkjøkken og innervegger, rehabilitering av fasade, og konvertering av deler av den elektriske installasjonen fra storkjøkken til butikk. Det var ikke omstridt at vedlikeholdsbehovet var stort. Etter undertegnedes oppfatning innebærer Høyesteretts rettsanvendelse en dramatisk innskjerping av det som frem til nå har vært gjengs rettsoppfatning, og i strid med den rettsoppfatning skattemyndighetene tidligere har lagt til grunn. Videre vil avgjørelsen være meget skadelig for eiendomsbransjen."

Les hele artikkelen her