Forslag om begrensning av rentefradrag i konsern

11. april la Finansdepartementet frem en høring om å begrense fradrag for gjeldsrenter når långiver og låntaker er nærstående (i samme konsern).

Finansdepartementet ønsker med dette å redusere flernasjonale konsern sin mulighet til å plassere for høy andel av konsernets gjeld i selskaper i land med relativt høye skattesatser og vid mulighet for skattefradrag for gjeldsrenter.  

Forslaget innebærer at det settes en øvre grense for fradrag for konserninterne rentekostnader på 25 % av en særskilt fastsatt resultatstørrelse. Denne resultatstørrelsen er i praksis en skattemessig EBITDA fastsatt basert på regnskapsmessige størrelser.

Dersom forslaget vedtas vil dette kunne ha store konsekvenser for multinasjonale konsern sin finansieringsstruktur og internprisingsløsninger. Mange vil være tvunget til å endre finansieringsstruktur for å unngå å miste dagens rentefradrag.  

Kontaktperson: Cecilie Dahle Nedrelid 


Norsk skatt - Internasjonal skatt - Internprising (Transfer Pricing)

Kommentarer til Sentralskattekontoret for storbedrifter sin forståelse av hjemmehørende – begrepet i skatteloven § 2-2

Av: Advokat Petter Dragvold

I Skatterett 2012 s 97 flg. skrev forfatteren en artikkel om «Hjemmehørende – begrepet i skatteloven § 2-2». I ettertid har Sentralskattekontoret for storbedrifter utgitt en ny utgave av boken «Bedriftsbeskatning i praksis». Her forfekter sentralskattekontoret to ulike rettsoppfatninger vedrørende hjemmehørende – begrepet når det gjelder utenlandsk registrerte selskap. Etter forfatterens oppfatning er de vurderingskriteriene som Sentralskattekontoret legger til grunn ikke i samsvar med gjeldende rett. Som en oppfølging til den tidligere artikkelen vil forfatteren derfor kort kommentere Sentralskattekontorets nye behandling av hjemmehørende – begrepet.

Last ned artikkelen her (pdf)


Norsk skatt - Internasjonal skatt

Konserninterne avtaler i praksis

Av: Advokat Terje Arntzen

Utviklingen i praksis og i rettsregler har flyttet avtaler mellom selskaper i samme konsern høyt opp på dagsordenen til skattemyndigheter i inn- og utland. Slike avtaler vil danne utgangspunkt for det faktum som legges til grunn av både skattemyndigheter og domstoler ved ligning og ved tvister. Denne artikkelen tar opp hovedlinjer  i denne utviklingen og gir enkelte anbefalinger om slike avtalers utforming og innhold.  

Last ned artikkelen her (pdf)

 


Norsk skatt - Internasjonal skatt - Internprising (Transfer Pricing) 

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven § 2-2

Av: Advokat Petter Dragvold

Lovgiver har i de senere år innført bestemmelser for å sikre beskatning av skatteposisjoner ved utflytting, noe som er forståelig grunnet internasjonaliseringen av næringslivet og trusselen mot det norske skattefundamentet. Det er derfor underlig at
det mest sentrale spørsmålet, nemlig når et aksjeselskap er hjemmehørende i Norge, ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet. Det hadde vært naturlig i og med at det er en viss usikkerhet vedrørende vurderingskriteriene, ikke minst grunnet uttalelser fra Finansdepartementet. Den teknologiske utviklingen og endringen i kommentarene til mønsteravtalen bidrar også til at det bør skje en evaluering av skattelovens § 2-2. Artikkelen drøfter innholdet i hjemmehørende-begrepet og fokuserer på særlig aktuelle problemstillinger knyttet til kriteriene for når et selskap er hjemmehørende i Norge. Sentralt i drøftelsen står Rt 2002 s 1144, som etter forfatterens syn i stor grad oppklarer den usikkerhet som er skapt av Finansdepartementets uttalelser.

Last ned artikkelen her (pdf) 


Norsk skatt - Internasjonal skatt

Garantier i konsernforhold

Av: Advokat Cecilie Dahle Nedrelid

Garantier avgitt i konsernforhold er en skatterettslig vanskelig og ofte glemt transaksjon innen internprising. Denne artikkelen fokuserer på visse skattemessige konsekvenser forbundet med slike garantier, go hvordan slike transaksjoner eventuelt bør prises for å være i samsvar med armlengdeprinsppet i skatteloven § 13-1. Armlengdeprinsippet analyseres i lys av at en økonomisk tankegang har fått en stadig sterkere aktualitet innen skatteretten de senere år. Internasjonalt er fagfeltet internprising preget av økonomiske modeller og løsninger innenfor et juridisk rammeverk. En økonomisk tilnærming er også varslet av skatteetaten. Sentralt står spørsmålet om rettskildemessig vekt av- og veiledning fra de tilgjengelige kilder på området.

Last ned artikkelen her (pdf)

 

 

 


Norsk skatt - Internasjonal skatt - Internprising (Transfer Pricing)

Utleie av borerigger i konsernforhold – felles virksomhet?

Av: Advokat Petter Dragvold

Artikkelen redegjør for grensedragningen mot felles virksomhet ved utleie av borerigger
mv i petroleumsvirksomhet, med fokus på konsernintern utleie. Det er stor
usikkerhet knyttet til hva som er gjeldende rett på dette faglige kompliserte området.
Det skyldes antakelig at både skatterådgivere og saksbehandlere i skatteetaten ikke i
tilstrekkelig grad har hatt fokus på alle sider av internprisingsproblematikken samtidig,
dvs. norsk intern rett, internasjonale internprisingsregler og økonomiske fag.

Last ned artikkelen her (pdf) 


Norsk skatt - Internasjonal skatt