Internprising

 

Internprising er et svært aktuelt tema for konsern med internasjonal virksomhet. På området for internprising (Transfer Pricing) bistår vi i alle faser av prosessen og konsernets utvikling, fra vurdering, strukturering og restrukturering av konsernets internprising, til bistand i internprisingsprosjekter, levering av komplett internprisingsdokumentasjon og internprisings policy på norsk eller engelsk. Avtaler som dekker konsernets interne transaksjonene skreddersys for konkrete behov og tilpasning til konsernets forretningsmodell og struktur. Vi bistår også ved bokettersyn, klagesaker og i rettsaker.

Strukturerings- og restrukturerings prosjekter utføres i et skattemessig perspektiv for å oppnå effektiv internprisingsstruktur og systemer.  

Internprising og relaterte prosjekter kan etter forholdene kreve betydelig ressursinnsats. Våre løsninger fokuserer derfor på enkel og effektiv implementering, med minimalt behov for ressursbruk for konsernet. Samtidig muliggjør erfaring og kompetanse fokus på det viktigste området innen internprising; en konsolidert optimalisering av skattemessig struktur hvor det enkelt kan begrunnes og sannsynliggjøres at prisingen er armlengdes.

En helhetlig analyse av verdikjeden i konsernet vil ofte avdekke både svakheter og muligheter for skattebesparelser via tilpasninger eller restrukturering. Våre løsninger bygger på konsernets egen forretningsdrift, uten behov for store endringer eller avvik mellom faktisk drift, struktur og internprising.  

Internprising er et av skatterettens mest aktuelle tema, og BI tilbyr Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett der internprising er ett av fordypningsområdene. Vi føler oss priviligert som får lov til å bidra som gjesteforelesere i denne undervisningen. Se BI for mer informasjon om tilbudet:

http://www.bi.no/kurs-og-programmer/internprising/

 

 


Transfer Pricing projects for tax efficient restructruing, pricing of intra group transactions, and Transfer Pricing documentation reports.