Norsk skatt

Generell norsk skatt

Vi kan bistå på alle felt innen norsk person- og bedriftsbeskatning.

Vi har særlig kompetanse og erfaring i å håndtere henvendelser fra skattemyndighetene, bokettersyn, klagesaker og rettssaker. I tillegg til prosedyreoppdrag tar vi også spesialistoppdrag for andre prosessfullmektiger.

Vi bistår i forbindelse med kvalitetssikring (second opinion), som diskusjonspartner og ved prosjektbistand. Vår kompetanse bidrar også til en helhetlig rådgivning hvor norsk skatt sees i sammenheng med internasjonal skatt og internprising der dette er relevant.

Fast eiendom

Et av våre spesialområder innen norsk skatt er fast eiendom. Det investeres betydelige summer i nybygg, fasilitetsstyring og rehabilitering. Hvilke avkastning eier sitter igjen med vil være avhengig av nettoavkastning etter skatt og avgift. Ved å inkorporere skatt og avgift tidlig i planleggingsprosessen økes muligheten for maksimal avkastning.

Grensen mellom skattemessig vedlikehold og påkostning, og grensen mot tekniske installasjoner er noen av de vanskeligste grensedragningene i norsk rett, og krever både byggfaglig og skattemessig kompetanse for å oppnå et optimalt og riktig resultat. Videre gir manglende dokumentasjon ligningsmyndighetene skjønnsadgang. Det er også forskjell mellom hva som anses som avgiftsmessig og skattemessig vedlikehold. Hva som er avgiftsmessig vedlikehold har stor betydning i relasjon til justeringsreglene.

 Vi har den kompetanse og erfaring som er en nødvendig forutsetning for å oppnå gode løsninger, og for å sikre at de strenge dokumentasjonskravene blir oppfylt.