Kommentarer til Sentralskattekontoret for storbedrifter sin forståelse av hjemmehørende – begrepet i skatteloven § 2-2

Av: Advokat Petter Dragvold

I Skatterett 2012 s 97 flg. skrev forfatteren en artikkel om «Hjemmehørende – begrepet i skatteloven § 2-2». I ettertid har Sentralskattekontoret for storbedrifter utgitt en ny utgave av boken «Bedriftsbeskatning i praksis». Her forfekter sentralskattekontoret to ulike rettsoppfatninger vedrørende hjemmehørende – begrepet når det gjelder utenlandsk registrerte selskap. Etter forfatterens oppfatning er de vurderingskriteriene som Sentralskattekontoret legger til grunn ikke i samsvar med gjeldende rett. Som en oppfølging til den tidligere artikkelen vil forfatteren derfor kort kommentere Sentralskattekontorets nye behandling av hjemmehørende – begrepet.

Last ned artikkelen her (pdf)


Norsk skatt - Internasjonal skatt